e-Driver

Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties helpen organisaties om invulling te geven aan het verduurzamen van jouw organisatie. Door je te richten op specifieke SDG’s waarmee jouw organisatie het meeste impact maakt, draag je bij aan het oplossen van wereldwijde problemen zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, duurzaamheid en veiligheid.

Het toepassen van SDG’s in de strategie is waardevol voor jouw organisatie. Het verkleint risico’s en verlaagt kosten. Organisaties die de SDG’s als leidraad nemen werken volgens een wereldwijde standaard. Dat is waardevol voor samenwerkingen en verbinding met klanten.

e-Driver draagt bij aan Sustainable Development Goals

Steeds meer bedrijven en organisaties nemen hun verantwoordelijkheid op gebied van klimaatverandering, duurzaamheid en veiligheid. Vaak nemen zij de SDG’s van de Verenigde Naties op in hun bedrijfsvoering.

e-Driver sluit aan op meerdere SDG’s.

e-Driver - Veilig rijden met minimale CO2-uitstoot.

e-Driver

e-Driver en de SDG’s

Door veiliger en duurzamer te rijden, creëer je als organisatie positieve sociale impact. Deze bestaat bijvoorbeeld uit lagere kosten voor de samenleving doordat er minder verkeersincidenten zijn en minder CO2 wordt uitgestoten.

Met trainingen voor het verhogen van alertheid in het verkeer en het tegengaan van stress en vermoeidheid draagt e-Driver bij aan het voorkomen van ongevallen. Dat heeft op zijn beurt weer een positief effect op de algehele vitaliteit van zowel medewerkers als, breder gezien, de hele samenleving.

e-Driver

Organisaties en de SDG’s

Organisaties haken aan bij de SDG’s om hun sociale verantwoordelijkheid te nemen, maar ook om zich te onderscheiden als samenwerkingspartner en als werkgever. Vooral jongeren zoeken betekenisvol werk bij een organisatie met een sociale purpose. En in toenemende mate wordt bij tenders en aanbestedingen gevraagd in hoeverre een organisatie de bedrijfsvoering in lijn heeft gebracht met de SDG’s.

e-Driver - Veilig rijden met minimale CO2-uitstoot.
e-Driver, veilig rijden met minimale co2-uitstoot.

e-Driver

Waar komen de SDG’s vandaan?

De landen van de Verenigde Naties (VN) spraken in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen af voor de hele wereld. Dat waren de acht Millenniumdoelen, die liepen tot 2015. Het rapport van die ‘MDG’s’ was overwegend positief. Het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren, is bijvoorbeeld gehaald. Andere doelen, zoals het verminderen van moeder- en kindersterfte, waren niet zo succesvol.

Tijdens RIO+20, de VN-top voor duurzame ontwikkeling in 2012, werd voor het eerst gesproken over ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’, de opvolgers van de Millenniumdoelen. Op hetzelfde moment werd ook in Nederland meegedacht door bestuurders, burgers en ondernemers tijdens de bijeenkomst Rio aan de Maas.

Benieuwd hoe wij hierbij kunnen helpen?

Neem contact op met onze adviseurs.

e-Driver programma’s werken zonder negatieve gevolgen voor het milieu of extra belasting van de mobiliteit